Comparteix:

FAQs per a l’estabilització de professorat associat

L’aplicació de la LOSU continua generant incerteses al Professorat Associat de la UPC 

On som?

  • Segons les disposicions transitòries setena i vuitena de la LOSU, cada universitat havia d’articular els processos d’estabilització de les places de professores i professors Associades/ts, abans del  31 de desembre de 2024. 
  • El 19 de desembre de 2023 el Consell de Govern acorda auticular els processos d’estabilització de les places de professores i professors associats a la UPC per esdevenir professorat Associat Indefinit.
  • Dijous 14 de març de 2024 s’aprova una moratòria de 4 anys relacionada amb el procés d’estabilització de les places de professorat associat temporal ja sigui per esdevenir:
    • professorat associat indefinit;
    • professorat ajudant doctor/a;
    • o contractat predoctoral.

El dimecres 13 i dijous 14 de març, hi va haver una sessió informativa amb el Vr. de Personal per explicar la proposta de l’equip rector de la UPC per donar resposta a aquesta la moratòria. Aquesta proposta no està consensuada amb el comitè d’empresa, tot i així, us fem arribar les respostes a preguntes que van sortir durant aquesta sessió informativa.

Quan seran els concursos d’estabilització?

La previsió és fer els concursos d’estabilització a associada/at indefinit entre abril i juny de 2024.

Quan seran les incorporacions?

Hi ha dues dates sobre la taula, febrer o setembre de 2025. Com a Intersindical apostarem pel febrer. 

Quantes places sortiran?

Sortiran les places que ja estan pactades amb els departaments. El nombre s’ha determinat en base l’encàrrec docent de febrer de 2024.

Quins requisits s’han de complir perquè surti la plaça?

Tenir un contracte actiu i un mínim d'1,5 cursos d’activitat acadèmica.

El professorat associat actual amb 5 o 6 hores de contracte es pot mantenir en aquesta situació?

El professorat associat que guanyi una plaça indefinida i opti a un contracte de professorat associat indefinit, haurà de reduir el seu contracte de màxim 4 h, tal com s’estipula a la LOSU.

Però, tenint en compte la moratòria aprovada, la UPC proposa al professorat associat amb 5 o 6 hores de contracte que puguin mantenir el contracte LOU temporal  actual fins al juny de 2028. Aquest acord es renovaria curs a curs.

En el supòsit d’haver reduït de 5 o 6 h de contracte a 4 h o menys durant el 2023, és possible revertir la situació?

No, segons el Vr. de Personal, només es pot aplicar la moratòria en els contractes que en data de febrer de 2024 tinguin un encàrrec docent de 5 o 6 h.

En el supòsit que un professor o professora amb contracte d’associat indefinit guanyi una plaça de professor/ra lector o ajudant doctor, però no aconsegueixi l’estabilització com a Agregat, pot retornar a la plaça d'associat indefinit?

No, amb el contracte de Lector cal renunciar a la plaça d’associat indefinit.

En el procés d’estabilització, es valora el fet disposar de la titulació de Doctor o Doctora?

Segons proposa la UPC, en principi no es valorarà. Com a mèrits preferents hi ha l’activitat docent realitzada i es pot afegir.

El professorat substitut, pot presentar-se al procés d’estabilització de professorat associat?

No, aquesta convocatòria és per estabilitzar el professorat associat actual. Per presentar-s'hi es requereix que, en la data de la convocatòria, s’estigui ocupant una plaça de professorat associat temporal amb un mínim d’1,5 cursos d’activitat acadèmica.

Finalitzat el procés d’estabilització es miraran les necessitats en conjunt: jubilacions, noves places de professorat Lector/a …, i es convocaran noves places de captació de professorat associat indefinit si així es requereix.

La UPC respectarà els criteris dels centres sobre les places que es necessiten?

La contractació segueix criteris dels departaments, que són els responsables de garantir la docència assignada segons la seva plantilla, no els centres.

És compatible tenir plaça com a PTGAS ser contractat com a professorat associat?

Sí.

És compatible tenir un contracte com a postdoc i com a professorat associat?

No. És incompatible.

És possible suspendre contracte com a professorat associat per fer un postdoc i després recuperar la plaça?

Aquesta qüestió està oberta. Caldrà veure si es permet.

La feina principal pot ser de professorat associat a altra universitat?

No, no pot ser cap feina en l’àmbit acadèmic universitari.

Com es farà la tria de places entre les persones que guanyin el concurs de selecció?

La tria de places es farà en funció de la puntuació assolida durant concurs d’estabilització, segons el Reglament aprovat a CG el desembre de 2023.

Els departaments han de fer una llista de places indicant els àmbits, el lloc i les hores i, aquestes es trien per ordre de puntuació.

En el cas que s’acordi amb el departament continuar amb un contracte 6 h temporal LOU es procedirà a triar les 4 primeres hores de la llista de places seguint l'ordre establert. Les altres dues hores s’hauran de triar en finalitzar el procés d’adjudicació.

La LOSU preveu cap ajuda perquè el professorat indefinit faci el doctorat?

No.

Si augmenta l’encàrrec docent en l’impàs entre convocatòria i incorporacions, es podran convocar més places d’estabilització?

No, no es preveu convocar més places d'estabilització.