Comparteix:

Mesa d'Universitats públiques Catalanes

Mesa d'Universitats 20 de març de 2024

La Intersindical vam signar dos acords:

 

Es tracta d’un acord que actualitza els permisos Concilia:

  1. Equipara el nombre de dies a què tenim dret funcionaris i laborals en cas de mort, accident o malaltia greu, hospitalització o intervencions quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs domiciliari, de familiars i convivents amb la persona treballadora.
  2. Acorda l’equiparació del dret a absentar-se del treball per causa de força major. Tot i que les gerències han defensat que el personal de les universitats ja podia gaudir d’aquest permís, recollit a l’article 48 j) de l’Estatut dels Treballadors (TREBEP), la part social ha considerat adequat incorporar-lo en l’acord. Aquest nou permís que s’aplicarà en els mateixos termes a personal laboral i funcionari.
  3. I finalment, estableix que la comissió Concilia reprendrà les reunions amb l’objectiu que com a màxim al setembre, es pugui traslladar a la Mesa d’Universitats noves propostes de permisos i/o modificació dels criteris dels quals fins llavors s’apliquin. 

Acord de millora addicional retributiva per incapacitat temporal i permís de naixement

 Garanteix el cobrament retroactiu de triennis, el dret al qual neix mentre la persona està de baixa, o d’increments retributius establerts per llei, en el moment que la persona es reincorpora a la feina.

Mesa d'Universitats maig de 2021

La Intersindical vam signar l'acord:

Els empleats i les empleades públics tenen dret, de conformitat amb l'article 14 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, a rebre protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball, protecció de la salut en sentit ampli que segons l’OMS ha d'abastar tant la salut física, com la salut emocional i social, entesa com un estat de benestar en què la persona se sent bé i pot desenvolupar les seves capacitats i afrontar les situacions quotidianes d’estrès i, entre altres aspectes, pot treballar de manera eficient.

Les malalties de caràcter oncològic són un element disruptiu que altera la vida diària de les persones i afecta la salut física i emocional. Un cop finalitzat, o mentre dura el tractament oncològic, hi ha dificultats per tornar a treballar perquè es necessiten adaptacions, i/o una incorporació flexible i progressiva al lloc de treball, i és per aquest motiu que les universitats i les organitzacions sindicals signants d'aquest acord expressen el seu compromís en avançar en la implementació de mesures que ho possibilitin en l’àmbit dels treballadors i treballadores de les universitats.