Vés al contingut (premeu Retorn)

PDI Funcionari

Secció Sindical de la Intersindical-CSC - PDI Funconari

Eleccions a la Junta de PDI Funcionari el 10 d'abril

ICSC-UPC

Per la Universitat (Re)pública catalana

La Intersindical-CSC obté per primer cop la majoria de vots (un 43%) en les eleccions a la Junta de PDI funcionari de la UPC. Els 226 vots obtinguts sobre el total de 526 vots emesos situen la Intersindical-CSC com a primera força a la Junta, amb 9 delegats, per davant de CCOO (6 delegats), de UGT (3 delegats) i CSI-F (3 delegats). Cal destacar l'augment de participació en aquestes eleccions, que ha passat del 34% de la última convocatòria al 54,6% en les eleccions actuals.

Agraïm el suport dels nostres votants i esperem correspondre a la seva confiança.

Resultats de les eleccions a la Junta de Personal Docent i Investigador Funcionari

Per primer cop hi ha una candidatura de la Intersindical-CSC a les eleccions a la Junta de personal docent i investigador de la Universitat Politècnica de Catalunya.

La realitat del nostre país està canviant davant dels nostres ulls, i per a afrontar-la calen noves idees i noves opcions. Els i les integrants de la llista creiem que la defensa dels drets laborals està profundament lligada a la defensa dels drets i llibertats de la ciutadania de Catalunya, i per això s’ha de fer des d’un sindicat català, deslligat de tot sindicat estatal.

La nostra opció és una opció compromesa. Compromesa en la igualtat social i de gènere que permeti l’accés a l’ensenyament universitari i no universitari sense cap tipus de discriminació. Compromesa en la defensa dels valors ètics i la sostenibilitat. I compromesa amb el país: la I-CSC ha demostrat el seu compromís en la denúncia de la repressió, essent la convocant de les vagues del 3 d’octubre, 8 de novembre i 21 de febrer, i ha donat suport als actes en defensa dels drets civils i la democràcia que s’han desenvolupat i es continuen desenvolupant en les Universitats Catalanes.

Ens presentem amb l’objectiu de vetllar per un ensenyament públic i de qualitat que té com a requisit imprescindible unes bones condicions laborals, una promoció transparent de tothom qui hi treballa i una especial atenció als problemes socials i laborals de la nostra comunitat.

La universitat, és bressol de cultura i desenvolupament d’un país; la recerca i la docència són pilars imprescindibles per una societat que aspira a una nou context polític. Des de la Intersindical es vol contribuir a construir aquests nous valors fundacionals, defensant els drets de la classe treballadora.

On som i on volem anar?

La UPC, i el conjunt de les Universitats públiques catalanes, està en un moment extremadament delicat. La no reposició de les baixes de personal dels darrers 10 anys ha envellit extraordinàriament les plantilles universitàries. Durant aquest termini la UPC ha perdut més de 300 professors i professores permanents i només ha incorporat o ha aprovat incorporar-ne al voltant de 100. Tanmateix, la UPC afronta el procés de renovació generacional en un context econòmic molt desfavorable, amb un elevat deute acumulat i uns pressupostos greument limitats per les successives reduccions en el finançament públic de les universitats.

La resposta del sistema universitari català ha estat la precarització de les condicions laborals, amb la contractació d’un elevat nombre de professorat a temps parcial, que alhora comporta una degradació en la qualitat de l’ensenyament universitari.

La Intersindical-CSC defensa un ensenyament, universitari i no universitari, públic i de qualitat. Al contrari del que proposen els corrents neoliberals, molts països del nord d’Europa demostren dia a dia que és possible gaudir d’una universitat pública de qualitat, amb taxes universitàries molt reduïdes, amb sistemes de beques per a aquelles persones que ho necessiten, competitiva en recerca i transferència de tecnologia, i amb bones condicions laborals. La I-CSC considera que Catalunya és el marc natural de relacions laborals basat en dos principis: el de proximitat, adequant normatives i institucions a la nostra societat, i el d’identitat com a element clau del nostre espai socioeconòmic. La I-CSC pensem que es pot avançar per assolir el model d’universitat que desitgem si tenim la capacitat de desbordar l’actual marc polític i de relacions laborals.

En aquesta línia ens plantegem la defensa del següent

PROGRAMA

Model d’universitat

 • Defensem una universitat pública, democràtica i al servei del país i de les persones.

 • Defensem la idea d’excel·lència per tal de formar els i les millors professionals per a la nostra societat, conscients de la responsabilitat social i ambiental que es deriva de la seva activitat.

 • Apostem pel reconeixement de l’excel·lència docent.

 • Apostem per impulsar una recerca científica i innovadora de qualitat al servei dels interessos socials i que contribueixi a la transformació social i al desenvolupament sostenible.

 • Demanem a la Generalitat de Catalunya la revisió de la seva política universitària i de recerca:

  • amb un finançament suficient per a aconseguir la renovació generacional de les plantilles universitàries.

  • assumint la seva responsabilitat en el finançament de la recerca universitària.

  • potenciant les sinergies entre el sistema de recerca universitari i els instituts de recerca, l’empresa i la societat.

 • Defensem la coordinació de les universitats públiques catalanes per tal d’aconseguir aquests objectius.

 • Demanem una revisió del model organitzatiu basat en UTG, eternament promesa i mai duta a terme. Una revisió que posi en el centre de l’organització les tasques productives - recerca, docència i transferència de tecnologia - i eviti les rigideses burocràtiques.

Plantilles

L’estructura de personal de la Universitat impedeix separar les necessitats del personal funcionari i no funcionari. Per millorar les condicions de treball i garantir el relleu generacional cal:

 • Garantir la promoció professional del personal existent amb criteris transparents. Mantenir els programes d’estabilització de professorat temporal i potenciar la promoció del professorat acreditat.

 • Reduir els contractes temporals i/o a temps parcial que encobreixen una dedicació a temps complet amb professorat amb vocació de permanència a la universitat.

 • Crear places en categories contractuals de caràcter permanent que assegurin una carrera professional.

 • Exigir la participació dels Sindicats en la revisió del pla Serra-Húnter prevista pel 2020 i reclamar a la Generalitat i/o la UPC la creació de nous plans de selecció per a la contractació de personal docent i investigador per donar sortida a la problemàtica de relleu generacional abans que es produeixi la descapitalització de la UPC..

 • Reclamar a la Generalitat que modifiqui el règim del professorat agregat per permetre la seva contractació a temps parcial en casos justificats, com per exemple en l’àmbit de l’Arquitectura i la Nàutica.

 • Establir un programa de jubilacions parcials que faciliti la renovació generacional preservant el coneixement acumulat a la UPC.

 • Recuperar el poder adquisitiu dels salaris anterior a les reduccions patides els darrers anys.

Conciliació

 • Garantir el dret a acollir-se a jornades reduïdes per motius de conciliació de la vida laboral i familiar, baixes per cures a tercers o per malaltia de llarga durada.

 • Racionalitzar els horaris docents.

Igualtat

 • Vetllar contra la discriminació laboral i el trencament del sostre de vidre i garantir que la provisió de places compleixi els criteris de paritat de gènere.

 • Potenciar les polítiques actives per augmentar el percentatge de dones, tant entre el professorat com entre l’alumnat.

Seguretat i Salut laboral

 • Prioritzar les inversions en reducció de riscos laborals en tots els àmbits de la universitat: oficines, laboratoris i aules.

 • Revisió de les males condicions laborals degudes a mobiliari i equipament obsolet, en particular cadires i pantalles, que tenen una incidència demostrada en la qualitat de vida del PDI. Cal establir un programa de substitució del mobiliari i equipament defectuós.

 • Elaboració d’un quadre de malalties professionals del personal docent i investigador i el reconeixement d’aquestes per a tots els conceptes legals.

Acció social

 • Assegurar l’accessibilitat de les persones de la comunitat UPC amb discapacitat, i la igualtat d’oportunitats efectiva en l’accés a nous llocs de treballs.

 • Iniciativa de creació d’un fons d’acció social que suposi un 1% dels pressupostos de la Universitat.

 • Recuperació dels beneficis socials perduts: llars d’infants i gratuïtat de matrícula pels fills del personal universitari.

Recerca i docència

 • Potenciar els programes de mobilitat i sabàtics tant per al professorat temporal com per al permanent. Cap PDI amb voluntat de realitzar una estada de mobilitat o sabàtica hauria d’haver de renunciar per motius pressupostaris. Demanem establir un programa d’ajuts que permeti superar les restriccions a la mobilitat autoimposades per causes familiars.

 • Augmentar el número de beques pròpies de doctorat i postdoctorat.

 • Incrementar les partides dedicades a la recerca i difusió del coneixement a la societat (jornades divulgatives, despeses d’estades de recerca a l’estranger, de presentació de ponències i organització de congressos, ajuts a les publicacions i traduccions,...)

 • Augmentar el suport de gestió als investigadors i investigadores (amb oficines de suport a l’elaboració de projectes)

 • Reduir la burocratització per a desenvolupar amb normalitat la tasca docent i de recerca.

 • Avaluar incloent tots els aspectes de l’activitat acadèmica (docència, recerca, transferència, divulgació, etc.)

Llengua, treball i país

 • Recerca d’un model d’universitat pública catalana que contribueixi a la construcció del país.

 • Vetllar per una universitat poliglota i oberta al món, on la llengua vehicular sigui el català.

 • Treballar per aconseguir una universitat compromesa amb la sostenibilitat en totes les seves àrees d’influència i en especial en la recerca, la transferència de tecnologia, la formació dels seus graduats i el seu propi funcionament intern.

 • Incloure partides per a correccions idiomàtiques en les llengües pròpies i estrangeres.


Des de la Intersindical-CSC constatem que l’estat espanyol ha desatès sistemàticament les reivindicacions d’augment dels pressupostos destinats a la majoria: a la cultura, a l’educació, a la ciència, a la tecnologia... Des d’aquesta perspectiva donem ple suport a una futura República Catalana que pugui donar resposta a aquestes demandes i reivindicacions, que exigeixen un salt qualitatiu en la defensa i garanties dels drets democràtics, civils, polítics i socials, individuals i col·lectius.

 1. Daniel Crespo Artiaga
 2. Teresa Escobet Canal
 3. Francesc J. Robert Sanxis
 4. Magda Saura Carulla
 5. Antoni Soto i Riera
 6. Marta Ginovart Gisbert
 7. Carles Batlle Arnau
 8. Immaculada Massana Hugas
 9. Miquel Noguera Batlle
 10. Roser Gorchs Altarriba
 11. Francesc de Paula Comellas Padró
 12. Núria Pla García
 13. Josep Vilaplana Pastó
 14. Montse Alsina Aubach
 15. Joan Gabriel Bergas Jané
 16. Joana d'Arc Prat i Farran
 17. Josep Maria Merenciano Saladrigues
 18. Conxita Lao Luque
 19. Salvador Buti Papiol
 20. Carme Hervada i Sala
 21. Antoni Guasch Petit
 22. Robert Joan Arinyo
 23. Moisés Graells Sobré
 24. Daniel López Codina
 25. Juanjo Fernández Soler
 26. Antoni Arias Pujol
 27. Josep Joaquim Masdemont Soler
 28. Joseba Quevedo Casín
 29. Joan Gispets Parcerisas
 30. Jaume Franch Bullich
 31. Joan Gómez Urgellés
 32. Ramon Comasòlivas Font
 33. Jordi Saludes Closa
 34. Joan Puigdomenech Franquesa

Construïm una UPC de qualitat, lliure i crítica, al servei de la societat!

 

Si simpatitzes amb els objectius i principis de Intersindical-CSC i vols rebre informació sobre les nostres activitats si et plau subscriu-te a la llista de distribució i-csc-pdi-funcionari@mylist.upc.edu.